top of page

PMP Sınavında Sıkça Yer Alan Konu Başlıkları - 3

Sınavda sıkça yer alan konu başlıkları serimizi oluşturan ilk iki yazıda Genel Kavramlar, Entegrasyon - Kapsam - Zaman Çizelgesi - Maliyet ve Kalite Yönetimleri bilgi alanlarında sorulabilecek konuları listelemeye çalışmıştık.


Serinin bu son yazısında ise kalan 5 bilgi alanında (Kaynak, İletişim, Risk, Tedarik ve Paydaş Yönetimi) çıkabilecek başlıkları listeliyor olacağız.

pmp certification

KAYNAK YÖNETİMİ (RESOURCE MANAGEMENT)

 1. Organizasyonel Kırılım Yapısı (Organizational Breakdown Structure)

 2. Kaynak Kırılım Yapısı (Resource Breakdown Structure)

 3. Sorumluluk Atama Matrisi (Responsibility Assignment Matrix)

 4. Takım Sözleşmesi (Team Charter)

 5. Kaynak Takvimi (Resource Calendar)

 6. Tuckman Modeli (Tuckman Ladder)

 7. Çatışmaların Kaynağı (Source of Conflict)

 8. Çatışmaların Yönetilmesi (Conflict Management)


İLETİŞİM YÖNETİMİ (COMMUNICATION MANAGEMENT)

 1. Yazılı, sözlü, resmi, gayri-resmi iletişim (Written, verbal, formal and informal communication)

 2. Temel gönderici-alıcı iletişim modeli (Basic sender-receiver communication model)

 3. İnteraktif iletişim modeli (Interactive communication model)

 4. İtme ve çekme iletişimi (Push and pull communication)


RİSK YÖNETİMİ (RISK MANAGEMENT)

 1. Olasılık ve etki matrisi (Probability and impact matrix)

 2. Hazır listeler (Prompt lists)

 3. Risk kaydı (Risk register)

 4. Nitel ve nicel risk analizi (Qualitative and quantitative risk analysis)

 5. Beklenen parasal değer (Expected monetary value)

 6. Risk yanıt stratejileri (Risk response strategies)

 7. Yedek durum ve ikincil planlar (Contingency and fallback plan)

 8. İkinci risk ve artık risk (Secondary risk and residual risk)


TEDARİK YÖNETİMİ (PROCUREMENT MANAGEMENT)

 1. Kontrat tipleri (Contract types)

 2. Kaynak seçim analizi (Source selection analysis)

 3. Bilgi, fiyat ve teklif istek dokümanları (RFI, RFQ, RFP)

 4. Tedarik planlama, sonuçlandırma ve izleme faaliyetleri (Procurement planning, executing and monitoring activities)


PAYDAŞ YÖNETİMİ (STAKEHOLDER MANAGEMENT)

 1. Güç-ilgi analizi (Power-interest grid)

 2. Güç-tesir analizi (Power-influence grid)

 3. Etki-tesir analizi (Impact-influence grid)

 4. Paydaş küpü (Stakeholder cube)

 5. Salience model (Önem modeli)

 6. Paydaş katılımı değerlendirme matrisi (Stakeholder engagement assessment matrix)bottom of page